• เส้นทางแสวงบุญ

  • โฆษณาทัวร์อินเดีย สาธารณรัฐอินเดีย ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียใต้ เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของอนุทวีปอินเดีย มีประชากรมากเป็นอันดับที่สองของโลก เป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดในโลก ประเทศอินเดียเป็นแหล่งกำเนิดพระศาสนาที่มีความสำคัญในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ศาสนาพราหมณ์ และ พระพุทธศาสนา ชาวอินเดียจึงถือว่าครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่มีความสำคัญที่สุด


แคชเมียร์ 6 วัน 5 คืน สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งขุนเขา สวิตเซอร์แลนด์แดนภารตะ ชม สวนชาลิมาร์ สวนนี้จัดแบบในสมัยราชวงศ์โมกุล
ระหัส [ ]
วันเดินทาง : 7-12 ส.ค. 57 ฯลฯ
ราคา 39,900 บาท
ดูลายละเอียด
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 6 คืน สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งขุนเขา สวิตเซอร์แลนด์แดนภารตะ ชมมัสยิดจามา ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมในช่วงกลางของศตวรรษที่ 17
ระหัส [ IND004D ]
วันเดินทาง : 12-17 มิ.ย 57 ฯลฯ
ราคา 45,900 บาท
ดูลายละเอียด
สังเวชนียสถานทั้ง สี่ ตำบล 10 วัน นำท่านจารึกไปกราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้ง สี่ ตำบล อันได้แก่ สวนลุมพินีวัน ตำบลพุทธคยา เมืองสารนาถ เมืองกุสินารา
ระหัส [ IND006C ]
วันเดินทาง : 17-26 ต.ค. / 26 ธ.ค.-4 มค 58 ฯลฯ
ราคา 48,900 บาท
ดูลายละเอียด
ทัวร์เนปาล สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียใต้ บริเวณเทือกเขาหิมาลัย มีพรมแดนติดกับทิเบตของจีน และประเทศอินเดีย เนปาลเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบราชาธิปไตยมาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตย เนปาลยังเป็นที่ตั้งของศาสนสถานสำคัญของพุทธศาสนา คือลุมพินีวัน ที่ประสูติของพระโคตมพุทธเจ้า


เนปาล มนตราแห่งหิมาลัย 5 วัน 4 คืน เมืองแห่งลมละมุน อิงอุ่นมนตรา นำท่านชม กาฐมาณฑุ ปาทัน นากาโก๊ด โภครา นำท่านสักการะ วัดสวยมภูนาท หรือ วัดลิง
ระหัส [ NEP001A ]
วันเดินทาง : 3-7,10-14,24-28 ธ.ค 57 ฯลฯ
ราคา 42,900 บาท
ดูลายละเอียด
ทัวร์ภูฎาน ราชอาณาจักรภูฏาน เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ที่มีขนาดเล็ก และมีภูเขาเป็นจำนวนมาก ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยระหว่างประเทศอินเดียกับจีน มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ภายใต้การปกครองโดย สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 5 ของราชวงศ์วังชุก ทรงปกครองประเทศโดยมีคณะองคมนตรีเป็นที่ปรึกษา และสภาแห่งชาติที่เรียกว่า ซงดู ทำหน้าที่ในการออกกฎหมาย ประกอบด้วยสมาชิก 161 คน


ภูฎาน พาโร วังดี ทิมพู ปูนาคา 5 วัน 4 คืน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า มนต์เสน่ห์แห่งขุนเขาอันลึกลับ นำท่านชม จุดชมวิวแม่น้ำวังชู ซึ่งเป็นจุดรวมของแม่น้ำพาโรและแม่น้ำทิมพูที่ไหลมาบรรจบกัน
ระหัส [ ฺ็๊BHU002 ]
วันเดินทาง : 31 ธ.ค -4 ม.ค 58 ฯลฯ
ราคา 53,900 บาท
ดูลายละเอียด
ภูฎาน พาโร วังดี ทิมพู ปูนาคา 4 วัน 3 คืน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า มนต์เสน่ห์แห่งขุนเขาอันลึกลับ นำท่านเดินทางสู่ รินปุงซอง พาโร เป็นสถานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในพาโร
ระหัส [ ฺ็๊BHU001 ]
วันเดินทาง : 26-29 มิ.ย.57 ฯลฯ
ราคา 39,900 บาท
ดูลายละเอียด
ทัวร์พม่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับอินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาว และไทย ประเทศพม่าอุดมไปด้วยทรัพยากร แต่เศรษฐกิจพม่าเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจด้อยพัฒนาที่สุดในโลก วัฒนธรรมของพม่าได้รับอิทธิพลทั้งจากมอญ จีน อินเดีย และไทยมาช้านาน ดังสะท้อนให้เห็นในด้านภาษา ดนตรี และอาหาร สำหรับศิลปะของพม่านั้นได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีและพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาตั้งแต่ครั้งโบราณ


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 4 วัน นำท่านเดินทางสูตัวเมืองนมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดีย์นายทหาร 1000 นาย ได้สร้างเจดีย์โบตะทาวน์นี้
ระหัส [ RGN003A ]
วันเดินทาง : 19-22 มิ.ย.57 ฯลฯ
ราคา 18,900 บาท
ดูลายละเอียด
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินทร์แขน-สิเรียม 4 วัน 3 คืน ร่วมนมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า อิ่มอร่อยกับอาหารสุดพิเศษ กุ่งแม่ย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ่งมังกร ชมโชว์การะเวกก์อันตระการตา
ระหัส [ RGN003B ]
วันเดินทาง : 23-26 ต.ค 57 ฯลฯ
ราคา 17,900 บาท
ดูลายละเอียด
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน ร่วมนมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า อิ่มอร่อยกับอาหารสุดพิเศษ กุ่งแม่ย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ่งมังกร ชมโชว์การะเวกก์อันตระการตา
ระหัส [ RGN003 ]
วันเดินทาง : 23-26 ต.ค 57 ฯลฯ
ราคา 18,900 บาท
ดูลายละเอียด
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน
พระพิศาลธรรมพาที (พยอม กัลยาโณ)
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี( ว.วชิรเมธี )
พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธฺมโม วัดอัมพวัน
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก
พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล)

วัดเจ้าแม่กวนอิม (KUN IAM TEMPLE) วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kun Iam Temple) เป็นวัดใหญ่และมีความเก่าแก่มากที่สุดในมาเก๊า
จาริกแสวงบุญดินแดนแห่งศาสนา วัดเชนรานัคปุระ ณ อินเดีย วัดหินอ่อนริมเทือกเขาอันเลื่องลือ เป็นวัดในศาสนาเชนที่มีงานสถาปัตยกรรม
วัดดอกบัว สถาปัตยกรรมนำสมัยแห่งศาสนาบาไฮ ถือเป็นหนึ่งในวัดสำคัญๆ ของประเทศอินเดีย และเป็นไฮไลท์ในการไปเยือนเมืองเดลี
ตามรอยพระพุทธศาสนาที่ "วัดถ้ำดัมบุลลา" สถานที่ท่องเที่ยวหลัก ที่มีความสำคัญทางประศาสตร์ มากแห่งหนึ่งของศรีลังกา
พระธาตุอินทร์แขวน ไจ้ก์ทิโย” ในภาษามอญหมายถึง “หินรูปหัวฤาษี” พระธาตุอินทร์แขวนนี้ ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงกว่า 1,200 เมตร
พระมหามัยมุนี เป็นพระพุทธรูปสำริด ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ ปางมารวิชัย
วัดทานาห์ลอต (Pura Tanah Lot) เป็นวัดที่สำคัญของบาหลี เป็น 1 ใน 5 วัดที่ตั้งอยู่บริเวณชายหาด ริมทะเล
วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ (Pura Tirta Empul) ในวัดจะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผุดพรายน้ำขึ้นมา
ถ้ำพระศิวะ ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปสลักของพระศิวะองค์ใหญ่ โดยทั่วไปจะมีโอกาสเขาชมน้อยมาก
ลุมพินี ลุมพินีเป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ โคตรมะ ซึ่งเป็นเจ้าชายในราชวงศ์ศากยะ
วัดสเวตามัจเฉนทรนาถ วัดนี้ขึ้นชื่อเรื่องเจดีย์ที่มีความงดงามทางศิลปะโดยมีเทพผู้ปกปักรักษาวัดนี้ชื่อว่า ชันมัทโย
วัดตะเลชุ วัดประจำองค์พระมหากษัตริย์ เนื่องจากมีความเชื่อว่าเทพตะเลชุคือเทพที่ปกปักรักษาองค์พระมหากษัตริย์และประเทศเนปาล
พุทธนิลกัณฐะ ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปประมาณ 8 กิโลเมตร ฐานของเขาศิวะปุรี
ศาสนพิธี คือ พิธีกรรมทางศาสนานั้น เปรียบเสมือนเปลือกของต้นไม้ ต้นไม้ที่ปราศจากเปลือกห่อหุ้ม ย่อมไม่สามารถยืนต้นอยู่ได้
วันพระ วันกำหนดประชุมฟังธรรม เป็นประเพณีนิยมของพุทธบริษัทที่ได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแล้วแต่ครั้งพุทธกาล
วันออกพรรษา เป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์ออกจากจำพรรษา หรือการอยู่ประจำที่ตลอดฤดูฝน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน
วันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง
วันอัฏฐมีบูชา วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ ๘ วัน
วันวิสาขบูชา เป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน
วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดง พระปฐมเทศนา หรือการแสดงพระธรรมครั้งแรก
วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานพระโอวาทสำคัญ อันถือได้ว่าเป็นหัวใจของคำสอนในพระพุทธศาสนา

ปล่อยวาง ไม่ใช่ วางเฉย ครั้งหนึ่งหลวงพ่อชา สุภัทโท เดินผ่านกุฏิของพระรูปหนึ่ง ท่านสังเกตเห็นหลังคาแหว่งไปครึ่งหนึ่งเพราะถูกพายุฝนกระหน่ำ
จิตที่ติดสุข งมนุษย์เรานั้นประกอบไปด้วยกรรมดีที่เรียกว่า “ บุญ” และกรรมชั่วที่เรียกว่า “บาป”
การเกิดดับที่สัมผัสได้ กระแสเกิดกับกระแสดับ กระแสเกิด เรียกว่า กระแสสมุทัยจิต
การกรวดน้ำ มือขวาจับภาชนะ มือซ้ายประคอง รินน้ำใส่ภาชนะรองรับ
นิทานธรรม คุณป่องกับหนูปัน ตอน ข้าวนก นกเค้าได้กินอิ่มแค่นี้ป้าสุขใจแล้วล่ะ ให้เศษข้าวนกไม่เหนื่อยเท่ากับทำขนม
ยิ่งหวง ยิ่งหาย ยิ่งให้ ยิ่งหอม พระอาทิตย์ให้แสงสว่าง พระจันทร์กระจ่างนวลใย นกให้เสียงขับขาน ลำธารให้ความชื่นใจ
สมาธิและกิเลส คนที่สามารถฝึกแล้วจิตตื่น ,รู้สึกเบิกบานตลอดเวลา และสามารถคุมกิริยาของร่างกาย
นั่งสมาธิแล้วเหมือนแขนขาหายไป เรื่องความรู้สึกสบายๆ ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแน่ค่ะ เริ่มจากขาและแขนซ้ายหายไปก่อน
การออกจากสมาธิกลางคัน ดิฉันเลยลืมตาเฉยเลย พอลืมตาก็เลิกไหว คืนนั้นก็ไม่ไหวอีก
นั่งสมาธิแล้วฟุ้งซ่าน ช่วงนี้นั่งแล้วกลับมาฟุ้งแบบเดิมอีกแล้วค่ะ พยายามคิดว่าเป็นหนึ่งสภาพธรรม
นั่งสมาธิแล้วเกิดความอยากได้ ตอนนี้กุมบังเหียนใจตัวเองไม่ให้กระเพื่อมตามโลกธรรม 8 มากนักได้ดีขึ้น นั่งสมาธินิ่ง
นั่งสมาธิแล้วฟุ้งซ่าน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เช่น ฟุ้งซ่าน กังวล ตกใจ กลัว หงุดหงิด ฯลฯ ก็รับรู้และดูมันไปครับ เช่น กำลังฟุ้ง
กรรมฐานสำหรับแต่ละจริต ย่อความจากพระไตรปิฎก : พระสุตตันตปิฎก เล่ม 21 ขุททกนิกาย มหานิทเทส สาริปุตตสุตตนิทเทส
นิวรณ์ นิวรณ์ คือสิ่งที่ขวางกั้นจิตทำให้สมาธิไม่อาจเกิดขึ้นได้ มี 5 อย่างคือ