• เส้นทางแสวงบุญ

  • โฆษณาทัวร์อินเดีย สาธารณรัฐอินเดีย ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียใต้ เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของอนุทวีปอินเดีย มีประชากรมากเป็นอันดับที่สองของโลก เป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดในโลก ประเทศอินเดียเป็นแหล่งกำเนิดพระศาสนาที่มีความสำคัญในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ศาสนาพราหมณ์ และ พระพุทธศาสนา ชาวอินเดียจึงถือว่าครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่มีความสำคัญที่สุด


ทัวร์เนปาล สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียใต้ บริเวณเทือกเขาหิมาลัย มีพรมแดนติดกับทิเบตของจีน และประเทศอินเดีย เนปาลเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบราชาธิปไตยมาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตย เนปาลยังเป็นที่ตั้งของศาสนสถานสำคัญของพุทธศาสนา คือลุมพินีวัน ที่ประสูติของพระโคตมพุทธเจ้า


ทัวร์ภูฎาน ราชอาณาจักรภูฏาน เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ที่มีขนาดเล็ก และมีภูเขาเป็นจำนวนมาก ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยระหว่างประเทศอินเดียกับจีน มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ภายใต้การปกครองโดย สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 5 ของราชวงศ์วังชุก ทรงปกครองประเทศโดยมีคณะองคมนตรีเป็นที่ปรึกษา และสภาแห่งชาติที่เรียกว่า ซงดู ทำหน้าที่ในการออกกฎหมาย ประกอบด้วยสมาชิก 161 คน


ทัวร์พม่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับอินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาว และไทย ประเทศพม่าอุดมไปด้วยทรัพยากร แต่เศรษฐกิจพม่าเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจด้อยพัฒนาที่สุดในโลก วัฒนธรรมของพม่าได้รับอิทธิพลทั้งจากมอญ จีน อินเดีย และไทยมาช้านาน ดังสะท้อนให้เห็นในด้านภาษา ดนตรี และอาหาร สำหรับศิลปะของพม่านั้นได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีและพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาตั้งแต่ครั้งโบราณ


หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน
พระพิศาลธรรมพาที (พยอม กัลยาโณ)
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี( ว.วชิรเมธี )
พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธฺมโม วัดอัมพวัน
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล)

วัดทานาห์ลอต (Pura Tanah Lot) เป็นวัดที่สำคัญของบาหลี เป็น 1 ใน 5 วัดที่ตั้งอยู่บริเวณชายหาด ริมทะเล
ถ้ำพระศิวะ ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปสลักของพระศิวะองค์ใหญ่ โดยทั่วไปจะมีโอกาสเขาชมน้อยมาก
ลุมพินี ลุมพินีเป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ โคตรมะ ซึ่งเป็นเจ้าชายในราชวงศ์ศากยะ
พุทธนิลกัณฐะ ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปประมาณ 8 กิโลเมตร ฐานของเขาศิวะปุรี
สถูปสวะยัมภูนาถ สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดคือ ส่วนตรงฐานของสถูปซึ่งมีดวงตาเห็นธรรม
โพธินาถหรือพุทธนาถ เป็นสถูปที่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันออกประมาณ 8 กิโลเมตร
วัดชางกู นารายัณ วัดแห่งเทพวิษณุที่เก่าแก่ที่สุดในกาฐมาณฑุ ตัววัดตั้งอยู่ในลานกว้างมีรูปสลักหินจากสมัยลิจฉวี
วัดพันพระพุทธรูป พระพุทธรูปองค์เล็กๆรวมกันนับได้ 1,000 องค์ทำด้วยอิฐมอญติดไว้รอบเจดีย์
วัดซิตตองพญา เป็นวัดที่มีระเบียงคดคล้ายอุโมงค์ ยาวด้านละเกือบ 100 เมตร
เจดีย์ศากยะมนัง ป็นรูปทรงเจดีย์ย่อมุมที่รับอิทธิพลสถาปัตย์ผสมผสาน
วัดพระแปดหมื่น แห่ง มรัคอู อีกหนึ่งอารามแห่ง มรัคอู คือ วัดพระแปดหมื่น หรือ ซิตตวงเจดีย์
พระเจดีย์กลางน้ำชเวมิตซุ อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด เมื่อไปเยือน มิตจีนา
ศาสนพิธี คือ พิธีกรรมทางศาสนานั้น เปรียบเสมือนเปลือกของต้นไม้ ต้นไม้ที่ปราศจากเปลือกห่อหุ้ม ย่อมไม่สามารถยืนต้นอยู่ได้
วันออกพรรษา เป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์ออกจากจำพรรษา หรือการอยู่ประจำที่ตลอดฤดูฝน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน
วันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง
วันวิสาขบูชา เป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน
วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานพระโอวาทสำคัญ อันถือได้ว่าเป็นหัวใจของคำสอนในพระพุทธศาสนา

การเกิดดับที่สัมผัสได้ กระแสเกิดกับกระแสดับ กระแสเกิด เรียกว่า กระแสสมุทัยจิต
การกรวดน้ำ มือขวาจับภาชนะ มือซ้ายประคอง รินน้ำใส่ภาชนะรองรับ
ยิ่งหวง ยิ่งหาย ยิ่งให้ ยิ่งหอม พระอาทิตย์ให้แสงสว่าง พระจันทร์กระจ่างนวลใย นกให้เสียงขับขาน ลำธารให้ความชื่นใจ
สมาธิและกิเลส คนที่สามารถฝึกแล้วจิตตื่น ,รู้สึกเบิกบานตลอดเวลา และสามารถคุมกิริยาของร่างกาย
นั่งสมาธิแล้วเหมือนแขนขาหายไป เรื่องความรู้สึกสบายๆ ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแน่ค่ะ เริ่มจากขาและแขนซ้ายหายไปก่อน
การออกจากสมาธิกลางคัน ดิฉันเลยลืมตาเฉยเลย พอลืมตาก็เลิกไหว คืนนั้นก็ไม่ไหวอีก
นั่งสมาธิแล้วฟุ้งซ่าน ช่วงนี้นั่งแล้วกลับมาฟุ้งแบบเดิมอีกแล้วค่ะ พยายามคิดว่าเป็นหนึ่งสภาพธรรม
กรรมฐานสำหรับแต่ละจริต ย่อความจากพระไตรปิฎก : พระสุตตันตปิฎก เล่ม 21 ขุททกนิกาย มหานิทเทส สาริปุตตสุตตนิทเทส
นิวรณ์ นิวรณ์ คือสิ่งที่ขวางกั้นจิตทำให้สมาธิไม่อาจเกิดขึ้นได้ มี 5 อย่างคือ
อานาปานสติ อานาปานสติ ก็เป็นการทำสมาธิอีกวิธีหนึ่ง โดยหลักการที่สำคัญก็คือการเพ่งลมหายใจเข้าออก
พิจารณาแล้วไม่เกิดปัญญาเสียที การพิจารณา อนัตตา ทุกขัง อนิจจัง แต่พิจารณาทีไรก็ไม่เกิดปัญญาเสียที